Načítání obsahu...

Ochrana osobních údajů


 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vítejte na stránkách D&V technika s.r.o. (dále jen D&V), kde vás tímto dokumentem chceme informovat o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů v rámci D&V. Při zpracování se řídíme právními předpisy, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracování probíhá vždy pouze v rozsahu nezbytně nutném a daném konkrétním účelem.

 

Tento dokument je dle potřeby aktualizován.

 

S vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a chráníme je v maximální možné míře odpovídající technické úrovni dostupných prostředků.

 

D&V se řídí interní směrnicí a pravidly stanovujícími, kteří zaměstnanci a útvary mohou mít k vašim osobním údajům přístup a jak je mohou zpracovávat. Vaše osobní údaje nepředáváme třetí straně, vyjma případů, kdy nám to nařizuje nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (např. V případě orgánů činných v trestním řízení apod.). Osobní údaje dětí nezpracováváme.

 

Doporučujeme vám pečlivé pročtení informací. V případě nejasností, prosíme, kontaktujte jednatele společnosti ,  jehož údaje jsou uvedeny v závěru dokumentu.

 

Správce

Správcem vašich údajů je vždy D&V, zastoupený jednateli D&V. Správce údaje, které získal k naplnění jednoho nebo více účelů, shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Průběžně proto zavádí a aktualizuje vhodná technická a organizační opatření za účelem zajištění ochrany osobních údajů. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva níže uvedeným způsobem.

 

Zpracované údaje

Osobní údaje zpracováváme tak, aby jejich okruh byl přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou shromažďovány. Zároveň ale musíme dodržovat zákonné povinnosti a chránit naše oprávněné zájmy. K osobním údajům mají přístup zaměstnanci v pracovním poměru dle jejich pracovních povinností. O činnostech zpracování vedeme pravidelně kontrolované záznamy dle čl. 30 GDPR.

 

Zákony, na základě kterých údaje zpracováváme

Kromě personálních informací zaměstnanců D&V , jejichž zpracování blíže vysvětlují interní dokumenty, zpracováváme osobní údaje vnějších subjektů. Všechny osobní údaje zpracováváme na základě následujících dokumentů:

Zákon č.:

99/1963 Sb.
526/1990 Sb.
2651191

563/1991

582/1991

586/1992

634/1992

48/1997

106/1999

218/2000

219/2000

458/2000

120/2001

320/2001

150/2002

435/2004

 

412/2005

187/2006

262/2006

280/2009

373/2011

89/2012

165/2012

255/2012

499/2004

500/2004

181/2014

234/2014

340/2015

8/2016

Vyhláška č.:

 

 

 

416/2004

540/2005

259/2012
344/2012

262/2015

296/2015

8/2016

404/2016

 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.: 
1227/2011, 2016/679 
a oprávněných zájmů správce z nich vyplývajících

 

 

 

Proč údaje zpracováváme

D&V je obchodní společnost. Vaše údaje jsou zpracovávány ze zákonných důvodů. Příkladem může být zpracovávání  a schraňování nezbytných osobních údajů zákazníků.

Mnohé údaje musíme následně zpracovávat pro účely archivace.

 

Jak dlouho údaje uchováváme

Vaše údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou blíže specifikuje interní skartační plán v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Při nakládání s osobními údaji ctíme pravidla datové minimalizace. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že údaje nedržíme déle, než jsme oprávnění. Mezi údaje s kratší vyžadovanou dobou uchování patří např. Dotazy, odpovědi a podněty fyzických a právnických osob z oblasti ochrany spotřebitele, dotazy a odpovědi orgánů státní správy a samosprávy. Po dobu deseti let archivujeme smlouvy o dodávce prací a služeb. Mezi nejdéle archivované dokumenty poté patří pracovně-právní dokumenty zaměstnanců.

 

Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Kromě výjimek souvisejících s některými personálními otázkami zaměstnanců D&V, kteří udělují ke zpracování osobních údajů souhlas vyžadujeme předání osobních údajů z důvodu zpracování nezbytného pro plnění smlouvy, našich právních povinností nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů. V těchto případech je předání osobních údajů povinné. Bez splnění povinnosti nelze vykonávat činnosti D&V, které jsou v souladu se zákony, z čehož vyplývají důsledky z neposkytnutí osobních údajů.

 

Zdroje osobních údajů

Zpracováváme především údaje, které nám sami předáváte nebo které svoji aktivitou vytváříte. V případech, kdy je to dosažení účelu zpracování vašich údajů nezbytné a vhodné, obohacujeme tyto údaje o data z našich zdrojů, a to z veřejných registrů.

 

Příjemci osobních údajů
Osobní údaje zásadně spravujeme a zpracováváme uvnitř D&V. Mimo Úřad mohou být předány pouze za základě právní povinnosti, a to Policii ČR nebo soudům.

 

Vaše práva

Osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Právo na přístup může být omezeno výjimečně, zejména z důvodu ochrany obchodního tajemství, duševního vlastnictví, know-how a z důvodu ochrany osobních údajů třetích osob; a dále v případech, kdy by byl přístup k údajům omezen zvláštním právním předpisem.                                                                             
V rámci D&V můžete uplatnit vaše práva prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, který je povinen, zpracovávat vaše podněty a žádosti. Konkrétně máte ohledně vašich osobních údajů právo:

 

      požadovat přístup k nim a dalším souvisejícím informacím, práva třetích stran však nesmí být dotčena;

      žádat jejich opravu, případně doplnění;

      žádat o omezení jejich zpracování;

      žádat o výmaz;

      požadovat přenositelnost;

      v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním máte právo souhlas kdykoliv odvolat, čímž není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;

      podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

 

Veškeré žádosti jsou evidovány v registru žádostí subjektů údajů, včetně popisu způsobu jejich řešení.

V souvislosti s těmito právy platí, že:

- souhlas se zpracováním osobních údajů je potřebný pouze u výjimek perso